Často kladené otázky

Pro veřejnost

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1. ledna 2024, si zopakujme některá základní fakta a ujasněme si, co a jak se pro nás změnilo.

  • Billboard potřebuje vždy stavební povolení, které vydává stavební úřad. V tomto se nic nemění a i nadále je platný náš návod včetně vzorů.

  • Pokud billboard leží v ochranném pásmu komunikace mimo souvisle zastavěné území, potřebuje také souhlas silničního správního úřadu. Pokud toto povolení nemá, přistupuje se k jeho odstranění.

Zmíněná novela přitom přenáší zodpovědnost za odstranění ze silničních správních úřadů na majitele nebo správce komunikace. Ti jsou nově povinni nelegální reklamní zařízení odstranit, uskladnit, po uhrazení nákladů spojených s odstraněním a uskladněním vydat majiteli nebo v případě jeho nezájmu po 3 měsících sešrotovat. 

Jelikož změna je velmi čerstvá a zatím nevíme, jak se propíše do praxe, nedokážeme zatím určit, na koho bude efektivnější se obracet s podněty a doporučujeme vyzkoušet obě možnosti, zkušenost nám po čase ukáže, která varianta je funkční:

Plné znění zákona naleznete zde, zajímají nás paragrafy 25 a 31.

  • Stavební povolení, které vydává stavební úřad po předchozím souhlasu majitele pozemku. Stavební povolení se vydává na různě dlouhou dobu v závislosti na uvážení a zažité praxi jednotlivých stavebních úřadů.

  • Povolení silničního správního úřadu, pokud leží v ochranném pásmu komunikace mimo souvisle zastavěné území, jak ho definuje zákon o pozemních komunikacích. Toto povolení se vydává na dobu 5 let a je podmíněno souhlasným stanoviskem Policie ČR.

Zákon o pozemních komunikacích, § 30, definuje zastavěné území takto:

  • Na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

  • Mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.

Pokud billboard leží v ochranném pásmu komunikace MIMO zastavěné území, potřebuje povolení silničního správního úřadu podmíněné předchozím souhlasem Policie ČR (v případě silnice a místní komunikace) nebo Ministerstva vnitra (v případě dálnice).

POZOR: území, které není zastavěné, se může nacházet i uvnitř hranic města nebo obce!

Pokud si nejste jisti, zda billboard leží mimo zastavěné území, pošlete nám lokaci a podíváme se na to 😊.

Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace. Jeho rozměry se liší podle jednotlivých druhů pozemních komunikací:

Kategorie a třída komunikace Ochranné pásmo
dálnice 250 m
silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy 50 m
silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m
místní komunikace III. třídy a ostatní komunikace nemají
V silničním ochranném pásmu lze billboard umístit pouze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.
Kategorie a třída komunikace Silniční správní úřad
dálnice ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad
U krajských a obecních úřadů jde konkrétně o odbory dopravy.
  • Úřad má povinnost odpovědět během 15 dnů.

  • Pokud se tak nestane, upozorněte na tuto skutečnost e-mailem tajemníka úřadu (jeho adresu najdete na webu města).

Žádosti je možné posílat také emailem nebo obyčejnou poštou, ale zřízení datové schránky vřele doporučujeme – celá komunikace je rychlejší a pohodlnější.

Pro firmy

Nejdřív můžete mrknout do naší mapy, jestli už vámi poptávaný billboard neřešíme. Mimo zastavěná území jsou nelegální všechny reklamy kolem dálnic a silinic první třídy a to i na mostech nad nimi.

Od vaší reklamní agentury chtějte potvrzení, že jsou vámi pronajímané plochy legální. V opačném případě požadujte odstoupení od smlouvy a smluvní pokutu.

Pokud si nejste jistí, klidně nám napište.